metoda sanace

Injektáž zdiva

Současně s izolací zdiva je nutné řešit i jeho zasolení, neboť soli mají schopnost vázat na sebe vzdušnou vlhkost a omítky se projevují v povrchových vrstvách jako vlhké, což bývá mylně považováno za špatnou funkci hydroizolace. Naopak pouhé povrchové úpravy zdiva proti solím mají jen krátkodobý účinek, pokud není zdivo zároveň odděleno účinnou hydroizolací. Proto je nutné sanaci vlhkého zdiva řešit komplexně a spojit injektáž s aplikací sanačních omítek.

Tuto metodu na utěsnění zdiva proti vzlínající vlhkosti provádíme tlakovou injektáží pomocí silikonové mikro emulze DICO-SIL110 a dalších sanačních prostředků. Sanace injektáží je nejšetrnější metoda odizolování zdiva. Spojena s dalšími postupy  použitím sanačních omítek lze dosáhnout kvalitních výsledků v odstranění vlhkosti ve zdivu. Difuzní vlastnosti zdiva provedené touto metodou jsou ovlivněny jen nepatrně.

Životnost technologie je 40-60let. Účinnost v souvislosti s aplikací sanačních omítek je 80%.
Technologický postup a kázeň při odstraňování vzlínající vlhkosti je pro nás samozřejmostí.

Postup sanačních opatření při a po injektáži zdiva

Sanace vlhkého zdiva je systém navzájem na sebe navazujících stavebních operací a opatření, které zabrání dalšímu zavlhávání zdiva objektu a zajistí postupné vysoušení zdiva.
Prvním krokem při odvlhčování objektu je důkladný průzkum a návrh kompletní sanace vlhkého objektu, což provádíme zdarma.

Dalším krokem bývá provedení izolace proti vzlínající vlhkosti zdivem, což řešíme infúzní clonou. Infúzní clona se provádí prostřednictvím tlakové injektáže ekologicky nezávadného roztoku do zdiva přes vrty injektážním prostředkem DICO-SIL 110.
Ekologické hledisko: Nejedovatý a ekologicky nezávadný prostředek

Principem metody je vnitřní hydrofobizace (dosažení vodoodpudivosti) stavebních hmot. Ve zdivu se po napuštění vrtů injektážní kapalinou vytvoří bariéra proti vzlínající vodě. Emulze na bázi silanů a siloxanů pronikne do pórů zdiva a na jejich povrchu vytvoří chemicky pevně vázanou vodoodpudivou mikrovrstvu, která znemožní kapilárnímu vzlínání vody do zdiva. Díky velmi malým rozměrům částic mikroemulze (poloměr cca 10-9 až 10-10 m) a samoemulgaci vodou obsaženou ve zdivu, lze při injektáži dosáhnout výborného prosycení zdiva.

Metoda není limitována tloušťkou zdiva, je použitelná i v případech sanace vysoce zavlhčeného zdiva, které by muselo být jinak před injektáží předsušováno. Není určena proti působení tlakové vody. Silikonové mikroemulze je možné použít pro zdivo cihelné, kamenné i smíšené. Po ukončení reakce je účinná složka chemicky stabilní, nerozpustná a nezávislá na kolísání vlhkosti podzákladí. Účinná látka DICOSILU 110 reaguje s uhlodioxidem ze vzduchu a působí asi po 24 hodinách vodoodpudivě.


Dodatečná opatření:
Po provedení chemické injektáže na potlačení stoupající vlhkosti zdiva je nutné dodatečně použít vhodné opatření.
K tomu patří především obnovení omítky s nutným ošetřením podkladu  jakož i vertikální utěsnění ploch, které se vně dotýkají země pomocí bitumenových kaučukových povrstvení (např.DICO 1K, Dico-Flex).

Před aplikací sanační omítky je nezbytné odstranit stávající poškozené omítky, zdivo je třeba mechanicky očistit, spáry proškrábat do hloubky 2-3 cm.
Sanační omítku je nutné nanést do výše 0,5 až 1,0 m nad viditelnou hranici poškození.

Vytvořením dodatečné hydroizolace vlhkého zdiva nelze v naprosté většině případů považovat sanaci za ukončenou. Aby bylo zabráněno přímému zatékání vody do zdiva, je nezbytné provést i základní stavební opatření (např. vyčištění komínových těles, zaústění dešťových svodů do kanalizace, odvodnění venkovního terénu, opravu zdravotně technických instalací apod.). Komplexní sanace musí vyřešit i návaznosti na další hydro izolace, režim větrání prostor a vysoušení zbytkové vlhkosti  která postupem času ztrácí na své intenzitě a je nezbytné tomuto procesu pomoci.

Odpar vody ze stavebních konstrukcí probíhá nejčastěji přes sanační omítky. Ty jsou dimenzované na dobrý prostup vodní páry a případnou akumulaci vodorozpustných solí z odpařené vody. Je ale nezbytné ponechat před nimi volný prostor umožňující proudění vzduchu, tepelnou výměnu a odvod vodní párou obohaceného vzduchu. Obvykle postačí 10-15 cm mezera od zdi. K nátěrům sanačních omítek jsou určeny silikátové, případně vápenné nátěry s hodnotou difuzního součinitele Sd menší než 0,2. Jiné takzvaně paropropustné nátěry nejsou vhodné.

Součástí konceptu sanace musí být i stanovení režimu vysoušení a větrání, a to nejen během provádění prací, ale i po dokončení sanačních prací. Nadměrná vlhkost ze sanovaných konstrukcí se musí postupně odpařit a odvětrat ze sanovaných prostor. K tomu je potřeba teplo (tepelná energie pro odpařování vody) a dostatečné větrání. Je třeba mít na paměti, že se často jedná o velké množství vody v řádech stovek až tisíců litrů, které opouští sanované konstrukce poměrně dlouho po dokončení sanace (několik měsíců až let).

Postup realizace
Realizaci dodatečné izolace provádíme do 14 dnů po potvrzení objednávky.
Provedeme montáž dalších izolací na ochranu objektu proti vzlínající vlhkosti v půdorysu objektu, (izolace vnější a vnitřní, izolace proti tlakové vodě). Mechanickým a chemickým zaizolováním to nekončí a proto by mělo následovat standardní stavební opatření tj. zkontrolovat provedené svislé izolace, odpady a odvodnění terénu. Po kompletní sanaci navazují další hydroizolační kroky (větrání, vysoušení)a je nutno provést opatření pro snížení účinků soli v ošetřeném zdivu a provedení sanačních omítek nebo po vysušení zdiva použít běžné maltové směsi.